Všeobecné obchodní podmínky

www.cross-pera.cz

 platné a účinné od 1.5.2019

 

Provozovatel:      Václav Čížek s.r.o.

Sídlo:                    Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika

IČO:                      034 40 478

Zapsaný:                Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 231324

Kontaktní email:    prodej@vaclav-cizek.cz

 

 

1.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Václav Čížek s.r.o., se sídlem Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 034 40 478, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231324 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané:

1.1.1. mezi prodávajícím a každým člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 občanského zákoníku; nebo

1.1.2. mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a mezi prodávajícím a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou (dále jen „kupující podnikatel“), přičemž podnikatel je definován v ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku.

1.2.     Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou společně označováni jako „kupující“.

1.3.     Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a dále právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a v případě kupujícího spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.4.     Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cross-pera.cz (dále jen „webová stránka“).

1.5.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat na základě výslovné dohody mezi kupujícím a prodávajícím v jednotlivé kupní smlouvě. Odchylná ujednání v takové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.6.     Ustanovení těchto obchodních podmínek, stejně tak jako reklamační řád prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva, obchodní podmínky i reklamační řád jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.7.     Kupující spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující spotřebitel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.8.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.         UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.     Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.     Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.     Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a případném zpoplatnění některého ze způsobů platby za zboží.

2.4.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

i)          objednávaném zboží,

ii)         způsobu úhrady kupní ceny zboží a nákladech spojených s daným způsobem platby za zboží,

iii)        údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

2.5.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8.     Kupující bere na vědomí, že lhůta k dodání zboží uvedená u jednotlivého zboží na webové stránce je vzhledem k technickým možnostem prodávajícího pouze orientační.

 

3.         CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit způsoby uvedenými na webové stránce www.cross-pera.cz.

3.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží a s provedením platby za zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a platbou za zboží.

3.3.     Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.5.     Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, popř. předá prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu při převzetí zboží.

 

4.         PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1.     Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky.

4.2.     Jednotlivé způsoby doručení objednaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží jsou uvedeny na webové stránce www.cross-pera.cz.

4.3.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.4.     Kupující je povinen převzít zboží při dodání na místo určené kupujícím v objednávce.

4.5.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.6.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a bez zbytečného odkladu také prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.7.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

5.         ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJCÍM SPOTŘEBITELEM

5.1.     Nejedná-li se některou z výjimek uvedených v čl. 5.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do dvaceti (20) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využit vzorový formulář dostupný na webové stránce. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.2.     Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5.4.     V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.     Zboží musí být vráceno nepoužité a musí být kupujícím spotřebitelem zabaleno takovým způsobem, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Kupující spotřebitel vrátí prodávajícímu zboží se všemi součástmi a příslušenstvím. Pokud kupující spotřebitel vrátí zboží poškozené nebo nevrátí zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu spotřebiteli kupní cenu sníženou o hodnotu poškození zboží nebo nevrácené součásti nebo příslušenství zboží.

5.6.     Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.7.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6.         ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

6.1.     Prodávající je oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.2.     Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

i)          prodávající není objektivně schopen dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;

ii)         zboží se již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;

iii)        kupující neprovedl dodatečné potvrzení objednávky požadované prodávajícím;

iv)        kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas; a/nebo

v)         kupující nepřevzal zboží řádně a včas.

 

7.         PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě kupujícího spotřebitele také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

7.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

i)          zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

ii)         zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

iii)        zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

iv)        zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.     Ustanovení uvedená v čl. 7.2. výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.     Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.     Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

7.6.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující písemně u prodávajícího na adrese jeho sídla.

7.7.     Kupující je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, společně s případným příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží. Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to alespoň předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury), kopie potvrzení o právech z vad (záručního listu) nebo jiným věrohodným způsobem.

7.8.     Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží.

7.9.     Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, v případě kupujícího spotřebitele nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.10.   Práva z vadného plnění se nevztahují na vady vzniklé opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, vady vzniklé nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zanedbáním péče o zboží, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, vady vzniklé v důsledku poškození přírodními živly nebo vyšší mocí a vady vzniklé v důsledku jiné vnější události mimo vliv prodávajícího.

7.11.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího dostupný na webové stránce.

 

8.         DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.     Vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodej@vaclav-cizek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.     Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řeší obecné soudy České republiky. K řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy může kupující spotřebitel využít mimosoudního řešení sporů, ke kterému je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869; bližší informace jsou k dispozici na internetové adrese: https://adr.coi.cz/cs. Kupující spotřebitel může využít také platformu ODR pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5.     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.     Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a od 25. 5. 2018 také nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy. Zásady zpracování osobních údajů na webové stránce jsou uvedeny v sekci Zpracování osobních údajů a používání cookies. 

9.2.    Kupující bere na vědomí, že prodávající pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo (je-li kupujícím sděleno). Kupující dále bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem zboží, může být prodávajícím využita k zasílání obchodních sdělení kupujícím dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. Správcem těchto osobních údajů je prodávající. Získané osobní údaje nejsou využívány jiným komerčním způsobem, pokud k tomu kupující nedá výslovný souhlas.

9.3.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.4.    Osobní údaje budou pro účely zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy uchovány po dobu trvání smluvního vztahu (zahrnuje dobu od okamžiku objednání zboží do okamžiku projití záruční doby). V ostatních případech, tj. v případě e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení do doby do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů (žádosti o ukončení zasílání obchodních sdělení).

9.5.    Poskytnutí osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy je povinné a jejich neposkytnutí brání uzavření kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely může kupující kdykoli odvolat, aniž by mu tím vznikly jiné náklady než náklady spojené s předáním (zasláním) této informace prodávajícímu. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení (newsletteru), zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů na elektronickou adresu prodej@vaclav-cizek.cz nebo zasláním dopisu obsahujícího nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů na adresu sídla prodávajícího.

9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem na adrese sídla prodávajícího. Osobní údaje zpracovávané za účelem realizace objednávky jsou poskytovány společnosti Shoptet s.r.o., a to za účelem zajištění programového vybavení včetně úložiště dat v rozsahu, v jakém byly prodávajícímu poskytnuty při zadání objednávky.

9.7.    Pokud je to v souvislosti s realizací objednávky, dodáním a doručením zboží nutné, poskytuje prodávající údaje zákazníka svým partnerským společnostem za účelem provedení platby za zboží a dodání a doručení zboží prostřednictvím třetích osob zajišťující přepravu zásilek. Tito partneři nejsou oprávněni předávat údaje kupujících třetím osobám.

9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů podle výše uvedených článků, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího (i) o vysvětlení a/nebo (ii) požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

9.9.    Kupující má právo požádat prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů. Prodávající je povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10.  Kupující má právo přístupu k osobním údajům, právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, právo na opravu nesprávných osobních údajů, právo na doplnění neúplných osobních údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci a další práva stanovená právními předpisy. 

9.11.  Kupující má právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se kupujícího týkají, a prodávající má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

i)        osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

ii)       kupující odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

iii)      kupující vznese námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

iv)      osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

v)       osobní údaje musí být vymazány ke splnění zákonné povinnosti prodávajícího;

vi)      osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (zasílání obchodních sdělení dle čl. 9.2. výše).

9.12.  Kupující má právo na to, aby prodávající omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

i)        kupující popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby prodávající mohl přesnost osobních údajů ověřit;

ii)       zpracování je protiprávní a kupující odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

iii)      prodávající již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

iv)      kupující vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody kupujícího.

9.13.  Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu prodávající, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování se provádí automatizovaně.

9.14.  Kupující má právo na vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů.

9.15.  V případě pochybností o dodržování práv se může kupující obrátit na prodávajícího, zpracovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (včetně práva podat stížnost proti prodávajícímu nebo zpracovateli).

 

10.      UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Webová stránka využívá datových souborů cookies. Více informací k tomuto používání je k dispozici na webu cross-pera.cz.

 

11.      DORUČOVÁNÍ

11.1.   Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle volby odesílatele). Prodávající doručuje kupujícímu na adresu elektronické pošty, kterou mu sdělil.

 

12.      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

12.1    Právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky

12.2    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

12.4    Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika

Adresa elektronické pošty: prodej@vaclav-cizek.cz

Telefon: +420 255 734 111

12.5    Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2019