Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a používání cookies

v internetovém obchodu provozovaném na webové stránce

www.cross-pera.cz

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a od 25. 5. 2018 také nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Zpracovávání osobních údajů zákazníků se v internetovém obchodu provozovaném na webové stránce www.cross-pera.cz uskutečňuje následujícími způsoby:

 

Osobní údaje shromažďované na základě zákona i bez souhlasu zákazníka

Společnost Václav Čížek s.r.o., se sídlem Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 034 40 478, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231324, jakožto prodávající, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy zpracovává tyto osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo (je-li zákazníkem sděleno). Zákazníkem uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku, může být prodávajícím využita k zasílání obchodních sdělení prodávajícího dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. Správcem těchto osobních údajů je prodávající. Takto získané osobní údaje nejsou využívány jiným komerčním způsobem, pokud k tomu zákazník nedá výslovný souhlas podle bodu 2 níže. 

Zákazník je povinen své osobní údaje dle tohoto bodu uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou pro účely zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy uchovány po dobu trvání smluvního vztahu (zahrnuje dobu od okamžiku objednání zboží do okamžiku projití záruční doby). V ostatních případech, tj. v případě e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení do doby do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů (žádosti o ukončení zasílání obchodních sdělení).

Poskytnutí osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy je povinné a jejich neposkytnutí brání uzavření kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely může zákazník kdykoli odvolat, aniž by mu tím vznikly jiné náklady než náklady spojené s předáním (zasláním) této informace prodávajícímu. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení, zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů na elektronickou adresu prodej@vaclav-cizek.cz nebo zasláním dopisu obsahujícího nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů na adresu sídla prodávajícího.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem na adrese sídla prodávajícího.

Osobní údaje zpracovávané za účelem realizace objednávky jsou poskytovány společnosti Shoptet s.r.o. a to za účelem zajištění programového vybavení včetně úložiště dat v rozsahu, v jakém byly prodávajícímu poskytnuty při zadání objednávky.

Pokud je to v souvislosti s realizací objednávky, dodáním a doručením zboží nutné, poskytuje prodávající údaje zákazníka partnerským společnostem za účelem provedení platby za zboží a dodání a doručení zboží prostřednictvím třetích osob zajišťující přepravu zásilek. Tito partneři nejsou oprávněni předávat údaje zákazníka třetím osobám.

 

Sledování návštěvnosti stránek

Stejně jako většina webových stránek, používají tyto stránky ke sledování uživatelské návštěvnosti Google Analytics (GA). Tyto údaje jsou používány k určování počtu osob používajících webové stránky, k lepšímu pochopení, odkud tyto osoby na webové stránky vstupují, jak je používají, a které konkrétní stránky procházejí.

Přestože GA zaznamenává údaje, jako je geografické umístění uživatele, zařízení, internetový prohlížeč a operační systém, žádná z těchto informací uživatele osobně neidentifikuje. GA také zaznamenává IP adresu počítače uživatele, která by mohla být použita k jeho osobní identifikaci, ale k těmto informacím Google neposkytuje prodávajícímu přístup. Google pro tyto účely považován za zpracovatele osobních údajů.

GA používá cookies. Podrobné informace o cookies lze nalézt v zásadách vývojářů Google. Zakázáním cookies v internetovém prohlížeči uživatele se zamezí GA ve sledování jakékoliv části návštěvy na jednotlivých stránkách v rámci těchto webových stránek.

 

DALŠÍ PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

V případě, že se zákazník domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může (i) požádat prodávajícího o vysvětlení a/nebo (ii) požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

Zákazník má právo požádat prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů. Prodávající je povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, právo na opravu nesprávných osobních údajů, právo na doplnění neúplných osobních údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci a další práva stanovená právními předpisy. 

Zákazník má právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného zákazníka týkají, a prodávající má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

i)                     osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

ii)                   zákazník odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

iii)                 zákazník vznese námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

iv)                 osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

v)                   osobní údaje musí být vymazány ke splnění zákonné povinnosti prodávajícího;

vi)                 osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (zasílání obchodních sdělení viz výše).

Zákazník má právo na to, aby prodávající omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

i)                     zákazník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby prodávající mohl přesnost osobních údajů ověřit;

ii)                   zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

iii)                 prodávající již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

iv)                 zákazník vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu prodávající, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování se provádí automatizovaně.

Zákazník má právo na vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na prodávajícího nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (včetně práva podat stížnost proti prodávajícímu).

Kontaktní údaje:

Václav Čížek s.r.o.

Adresa: Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika

E-mail: prodej@vaclav-cizek.cz

Tel.: +420 255 734 111

 

POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony zákazníka a nastavení, které na nich provedl, takže tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

V internetovém obchodu provozovaném na webové stránce www.cross-pera.cz jsou používány následující cookies:

i)                     Krátkodobé cookies, které pomáhají základním funkcím internetového obchodu a platí po dobu návštěvy zákazníka a několik minut po opuštění stránek e-shopu.

ii)                   Dlouhodobé cookies, které platí několik dní až měsíců a usnadňují nastavení internetového obchodu, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky internetového obchodu v reklamních plochách jiných stránek.

iii)                 Funkční cookies, bez kterých nebude internetový obchod správně fungovat (může mizet obsah košíku, nebude možné zůstat přihlášen atd.).

iv)                 Analytické cookies, které umožňují sledovat návštěvnost webových stránek a využívání různých funkcí.

v)                   Trackovací a remarketingové cookies, které pomáhají optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.

vi)                 Konverzní cookies, které slouží k vyhodnocení, jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na webové stránky obchodu dostávají.

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle pokynů v nich uvedených. Vypnutím cookies se může významně snížit komfort nákupního procesu.