Reklamační řád

www.cross-pera.cz

platné a účinné od 1.5.2019

 

Provozovatel:      Václav Čížek s.r.o.

Sídlo:                    Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika

IČO:                      034 40 478

Zapsaný:                Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 231324

Kontaktní email:    prodej@vaclav-cizek.cz

 

 

1.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti Václav Čížek s.r.o., se sídlem Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 034 40 478, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231324 (dále jen „prodávající“) platí pro zboží zakoupené v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.cross-pera.cz.

1.2.     Práva kupujícího z vadného plnění (dále také jen jako „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Práva a povinnosti neupravená tímto reklamačním řádem se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v případě kupujícího spotřebitele také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.3.     Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího zveřejněných na webové stránce obchodu.

 

2.         OPOVĚDNOST ZA VADY

2.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě kupujícího spotřebitele také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

2.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

i)          zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

ii)         zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

iii)        zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

iv)        zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3.     Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování musí kupující ihned oznámit přepravci a bez zbytečného odkladu také prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

2.4.     Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

3.         VÝJIMKY Z OPOVĚDNOSTI ZA VADY

3.1.     Ustanovení uvedená v čl. 2.2 reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3.2.     Dále prodávající neodpovídá za vady v následujících případech:

i)          vada vzniklá opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním;

ii)         vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zanedbáním péče o zboží, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením;

iii)        zboží bylo užíváno v rozporu s návodem k použití;

iv)        zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí; nebo

v)         vada vznikla v důsledku jiné vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

4.         LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM

4.1.     Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí (dále jen „záruční doba“).

4.2.     Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím spotřebitelem.

4.3.     Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže kupující spotřebitel vadnou věc užívat, tj. od uplatnění reklamace až do doby, kdy je kupující spotřebitel povinen si ji z reklamace převzít.

4.4.     V případě výměny zboží v rámci reklamace pokračuje původní záruční doba.

4.5.     Záruční lhůtu nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti zboží, jeho údržbu a správnost užívání.

 

5.         UPLATNĚNÍ REKLAMACE

5.1.     Reklamaci zboží uplatňuje kupující písemně u prodávajícího na adrese jeho sídla bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí.

5.2.     Kupující je při uplatnění reklamace povinen:

i)          dodat prodávajícímu reklamované zboží, společně s případným příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží. Reklamované zboží by pro přepravu k prodávajícímu mělo být zabaleno tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození;

ii)         prokázat prodávajícímu, že je oprávněn uplatňovat reklamaci (tj. že bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.cross-pera.cz), a to alespoň předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury), kopie potvrzení o právech z vad (záručního listu) nebo jiným věrohodným způsobem;

iii)        připojit co možná nejvíce detailní popis namítané vady zboží;

iv)        uvést jaké právo z vady uplatňuje (dle čl. 5.3. níže); a

v)         uvést své kontaktní údaje pro vyřízení reklamace (email, popř. telefon či adresu pro doručování).

5.3.     Kupující může požadovat vyřízení reklamace zboží následujícími způsoby:

i)          Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku 2.2. výše, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

ii)         Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát (2x) odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát (3x) pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

iii)        Pokud kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu.

5.4.     Odstoupení od smlouvy je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující a prodávající jsou si povinni vrátit vše, co si navzájem poskytly. Kupující je v takovém případě povinen zejména vrátit prodávajícímu zboží včetně veškerého příslušenství a prodávající je povinen vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu.

5.5.     Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 

6.         VYŘÍZENÍ REKLAMACE

6.1.     Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží.

6.2.     Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, v případě kupujícího spotřebitele nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

6.3.     Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

6.4.     Prodávající vydá kupujícímu potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Kupující obdrží reklamační protokol emailem.

6.5.     O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího prostřednictvím SMS, emailem nebo telefonicky.

6.6.     Reklamované zboží bude kupujícímu zasláno na jím určenou adresu. Společně s reklamovaným zbožím zašle prodávající kupujícímu písemné potvrzení o době trvání a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující je povinen si reklamované zboží převzít. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu přiměřených nákladů na skladování či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

6.7.     V případě uznané reklamace má kupující právo na úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s reklamací (poštovné za zaslání reklamovaného zboží atd.).

 

7.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.     Nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k dohodě o vyřízení reklamace, může kupující využít některého z druhů mimosoudního řešení sporů uvedených ve všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího, případně se obrátit na příslušný soud.

7.2.     Kontaktní údaje prodávajícího pro vyřizování reklamací:

Adresa pro doručování: Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika

Adresa elektronické pošty: prodej@vaclav-cizek.cz

Telefon +420 255 734 111

7.3.     Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.5.2019.